Середня загальноосвітня  школа  №184 
      м.Києва

     Офіційний  сайт

 
 

Мультипрофільне навчання

 
 

З 2012 року СЗШ № 184 стала експериментальним майданчиком
Головного управління освіти і науки м. Києва
і почала працювати над темою дослідно-експериментальної роботи: "Упровадження мультипрофільного навчання в загальноосвітній школі".

 
         Мультипрофільне навчання - це:
- створення динамічних груп всередині паралелі класів, навчання в яких обирає учень;
- забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
- індивідуалізація навчально-виховного процесу в старших класах;
- забезпечення високої мотивації учнів до вивчення профільних предметів у динамічних групах.
 
      Основна мета дослідно-експериментальної роботи полягає: у теоретичному обґрунтуванні,розробці та експериментальній перевірці системи мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі,  яка забезпечить підвищення рівня готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації у житті.
 
        Об’єкт дослідження: процес навчання учнів старших класів в мультпрофільних динамічних групах  в умовах загальноосвітнього середнього  закладу.
 
        Предмет  дослідження:  зміст, методи і форми роботи мультипрофільних груп в класах  ІІІ ступеню навчання, що створюються  для підвищення ефективності вивчення , індивідуально та свідомо обраних, предметів.

      Гіпотеза дослідження: полягає в розумінні того, що  створення системи мультипрофільного навчання у середній загальноосвітній школі сприятиме:
-    формуванню   готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією, високої 
самомотивації до навчання;
- виробленню в учнів якісних освітніх компетентностей шляхом зниження психологічного напруження, раціонального розподілу навчального навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільних предметів . 
 

Мета і гіпотеза

дослідно-експериментальної роботи потребує розв’язання таких завдань:

Організаційні:

- розробити та  апробувати організаційно-педагогічні умови мультипрофільного навчання у 
середній загальноосвітній школі;

- розробити методику  формування динамічних учнівських груп у старших класах;

- адаптувати навчальні програми та навчальні плани для профільних динамічних груп;

- створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді, її повноцінного розвитку на  основі надання можливості здобувати знання понад обов’язків загальноосвітній рівень;

- розробити підходи  щодо створення індивідуальних графіків та індивідуальних траєкторій розвитку учнів в системі мультипрофільного навчання;

- обрати та  запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їх батьків щодо потреб 
у профілізації в умовах мультипрофільного навчання;

- постійно здійснювати  моніторинг ефективності профільного навчання в межах «мультипрофілю».
 

Педагогічні:

-забезпечити науково-методичну підготовку вчителів для роботи в учнівських динамічних групах в умовах мультипрофільного  навчання;

-розробити ефективну  модель навчально-виховної роботи в старших класах з урахуванням особливостей впровадження проекту;

-розробити та впровадити програму психологічного супроводу  індивідуальної роботи з учнями в системі  мультипрофільного навчання;

- розробити методичні  рекомендації щодо організації мультипрофільного навчання у старших класах;

-забезпечення  прикладної спрямованості навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності.
 
1. Методи
організації науково-дослідної та експериментальної роботи.
Основним методом дослідження обрано педагогічний експеримент. Для організації експериментальної  діяльності використовуються такі методи дослідження:
 
теоретичні: вивчення законодавчої бази, нормативної та  науково-методичної документації, історико-педагогічний аналіз змісту і технології мультипрофільного навчання, моделювання нової системи диференційованого підходу до навчання та індивідуалізація навчально-виховного процесу в старшій школі.
 
емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, експертне  оцінювання, тощо), констатувальний та формувальний експеримент, соціометричні (моніторинг).
 

2. Опис інновації

Відповідно доКонцепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОН  України за №854 від 1.09.2009р. «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,старша школа функціонує як профільна. Це створює умови для реалізації диференційованого підходу до навчання та врахування індивідуальної траєкторії розвитку учнів. Мультипрофільне навчання відбувається у вигляді поглиблення вивчення певних загальноосвітніх дисциплін та залучення додаткових предметів, що визначає збільшення навантаження передусім на інтелектуальну сферу особистості учнів. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів та їх батьків, технічних, матеріальних кадрових можливостей школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.
 

Навчальна та психологічна підготовка учнів до профільного навчання та отримання майбутньої професії - процес безперервний. Однак, досвіт роботи зі старшокласниками свідчить, що у  більшості учнів протягом останніх років навчання відбувається зміна пріоритетів щодо вибору майбутньої професії , а це призводить до невідповідності раніше вибраного профілю предметів , що вивчаються в старшій школі.

Розпочате в Україні реформування загальної середньої  освіти передбачає пробільність старшої школи. Як наслідок цього мають бути створені сприятливі умови для свідомого вибору випускником школи галузі своєї майбутньої професійної діяльності та реалізації в межах навчально-виховного процесу. Керуючись Концепцією профільного навчання у старшій школі та  інноваційним досвідом роботи профільних шкіл, колектив СЗШ № 184 намагається перенести в навчально-виховний процес загальноосвітнього середнього закладу систему мультипрофільного навчання в 10-11 класах.
 

Науково-теоретичні питання профільного навчання  обґрунтовано в працях провідних вітчизняних дидактів, психологів, педагогів ( Н. Бібік, В. Кремень, В. Мадзігон, С. Максименко, В. Огнев’юк та інші).


Мультипрофільне навчання, модель якого пропонує М.І.Запрудський (завідувач кафедри Академії післядипломної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук (м. Мінськ, Білорусь), передбачає:

-створення динамічних груп всередині паралелі класів, навчання в яких обирає учень (за участю батьків, вчителів, психологічної  служби)  для поглибленого, академічного або стандартного рівня навчання;
 
-забезпечення умов для життєвого і професійного  самовизначення старшокласників , формування готовності до свідомого вибору і  оволодіння майбутньою професією;

-індивідуалізація навчально-виховного процесу в старших класах;

-забезпечення  високої мотивації учнів до вивчення профільних предметів у динамічних групах;

-впровадження кураторства в старших класах (замість класного керівництва);

-використання  інтегральної технології навчально-виховного процесу та продуктивної  технології навчання (за І.П.Підласим).
 

3.Етапи здійснення  науково-дослідної та експериментальної роботи.

Програма інноваційної  діяльності сш №184 з впровадження моделі мультипрофільного навчання старших класах розрахована на 2012-2017 роки


І етап: підготовчий (проектно-плануючий) (2012р.):

-розробка та затвердження програми експериментально-дослідної роботи  «Впровадження мультипрофільного навчання в середній  загальноосвітній школі»;

-теоретико-практичне оволодіння психологами, вчителями-предметниками, класними керівниками та класними керівниками психолого-педагогічними  технологіями прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методиками роботи в  динамічних групах в умовах  мультипрофільного навчання, діагностичними методиками комплексного аналізу навчально-виховного процесу;

-проведення  методологічних семінарів-практикумів з питань конструювання задач особистісного розвитку учнів, класних колективів на основі комплексної психолого-педагогічної діагностики  учасників навчально-виховного процесу шляхом системного аналізу освітнього процесу навчального закладу;
 
-теоретико-практичне оволодіння педагогічним колективом технології  програмування та моделювання сюжетної лінії навчально-виховних проектів;
 
-проведення вхідного  комплексного моніторингу готовності старшокласників до соціального і  професійного самовизначення та самореалізації;
 
-створення шкільних  лабораторій та творчих майстерень для педагогічних працівників, батьків та учнів.
 

     ІІ етап: реалізації  (програмно-моделюючий) (2013р. – 2016р.):


-запровадження  системи мультипрофільного навчання;
 
-запровадження і оцінка ефективності технологій прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методик роботи в динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання, діагностичних методик комплексного аналізу навчально-виховного процесу;
 
-визначення  ефективності навчальних програм в системі  мультипрофільного навчання з метою корегування траєкторій особистісного розвитку учнів;
 
-удосконалення  системи управлінської діяльності навчального закладу з урахуванням впровадження системи мультипрофільного навчання та  проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу;
 
-проведення поточних зрізів психосоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.
 

      ІІІ етап: Узагальнюючий (2016р. - серпень 2017 р.):

-проведення  статистично-кількісного аналізу результатів експерименту;
 
-здійснення  порівняльного аналізу традиційного профільного і мультипрофільного навчання;
 
-проведення  вихідного комплексного моніторингу готовності старшокласників до соціального і  професійного самовизначення та самореалізації;
 
-науково-практична  акредитація системи мультипрофільного навчання;
 
-проведення комплексного моніторингу результатів дослідно-експериментальної роботи;
 
-підведення  підсумків дослідно-експериментальної роботи.
 

Термін проведення експерименту: 2012-2017 роки.

Очікувані результати:
 
Експериментальна перевірка системи мультипрофільного навчання в середній  загальноосвітній школі має підтвердити її дієвість завдяки досягненню:
 
-зниження  психологічного напруження на школярів за рахунок свідомого вибору учням глибини вивчення навчальних предметів;
 
-варіативність змісту, засобів і форм  організації навчально-виховного процесу; 
 
-досягнення раціонального розподілу  навчального навантаження як наслідок організації динамічних груп ; 
 
-отримання учнями якісних  освітніх компетентностей на основі розуміння ними своїх здібностей, нахилів, інтересів та  високої мотивації до навчання; 
 
-гуманізації  навчально-виховного процесу, як результату особистісно зорієнтованого підходу до профільного навчання у середній загальноосвітній школі;
 
-зменшення помилковості  під час професійного самовизначення завдяки наявності багатоваріантних освітніх  індивідуальних маршрутів мультипрофільної системи.
 
ідбувається  перехід педагогічного колективу навчального закладу на інноваційний рівень розвитку;

 

                План роботи СЗШ І-ІІІ ст. №184 з мультипрофільного навчання на 2013-2014 н.р.pdf

                План роботи СЗШ І-ІІІ ст. №184 з мультипрофільного навчання на 2014-2015 н.р.pdf

                План роботи СЗШ І-ІІІ ст. №184 з мультипрофільного навчання на 2016-2017 н.р.pdf

                План роботи СЗШ І-ІІІ ст. №184 з мультипрофільного навчання на 2017-2018 н.р.pdf

 

 

 

Вхід на сайт
Логін:
Пароль:

Публічна інформація

Елементи дистанційного навчання
(під час карантину)


Прийом до 1-го класу

Експерименти

Шкільне життя

Пам’ятаємо

Опитування
Оцініть сайт
Всего ответов: 387

Користувачі онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Корисні  посилання:

Сайти  вчителів:

Івасів І.Ю.

 

Субботська О.І.

 

Атестація  вчителів:

Мішина А.С.

 

Проніна О.М.

 

Copyright MyCorp © 2023